Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OUD HOLLAND ELBURG BV

 

 

 

Artikel 1 – definities en toepasselijkheid

1.         In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

                            Oud Holland: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oud Holland Elburg B.V., gevestigd aan de Rietkraag 5 (8082 AA ) te Elburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08014905;

                            Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Oud Holland offreert of met wie Oud Holland een of meerdere overeenkomsten sluit;

2.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk advies, iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Oud Holland en Contractant, behoudens voor zover daarvan door partijen in de aanbieding, offerte of overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.         Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Oud Holland en haar directie, zodat ook zij een beroep op deze voorwaarden kunnen doen.

4.         De toepasselijkheid van eventuele inkoop‐of andere voorwaarden van Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Oud Holland en Contractant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

6.         Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest‘ van deze algemene voorwaarden.

7.         Indien Oud Holland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Oud Holland in enigerlei mate het recht zou hebben verwerkt om in andere gevallende stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.         Alle offertes en aanbiedingen van Oud Holland zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de offerte. Een offerte is gedurende 30 dagen van kracht. Indien Oud Holland in de offerte heeft aangegeven dat deze als indicatief of als voorwaardelijk heeft te gelden, dan zal door acceptaties daarvan door Contractant geen overeenkomst tot stand zijn gekomen. Dat zal pas het geval zijn nadat Oud Holland schriftelijk aan Contractant zal hebben bevestigd dat de offerte definitief zal zijn geworden dan wel dat de in de offerte aangegeven voorwaarde zal zijn ingetreden.  

2.         Oud Holland heeft het recht bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.         Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers of andere namens Oud Holland betrokkenen zijn pas bindend en leiden pas tot een overeenkomst nadat deze door een daartoe bevoegde medewerker van Oud Holland schriftelijk zijn bevestigd.

4.         Oud Holland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.         De in een offerte of aanbieding prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis‐en verblijf‐, verzend‐ en administratiekosten, tenzij door Oud Holland schriftelijk anders is aangegeven.

6.         Indien de aanvaarding door Contractant - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Oud Holland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in dat geval niet tot stand, tenzij Oud Holland schriftelijk anders aangeeft.

7.         Een samengestelde prijsopgave verplicht Oud Holland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8.         Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Verstrekte kortingen zullen niet automatisch gelden voor toekomstige orders.

9.         De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn, tenzij kennelijk onjuist, bepalend.

                   10. De overeenkomst tussen Oud Holland en Contractant wordt onherroepelijk door:

-            verzending door Oud Holland van een schriftelijke orderbevestiging (per fax, email of gewone post) en wel vanaf dagtekening daarvan;

-            in geval geen sprake is van een schriftelijke orderbevestiging: bij het starten van de werkzaamheden ter uitvoering van de levering van het product.

 1.                         11.       Afspraken of wijzigingen met betrekking tot eerder tot stand gekomen overeenkomsten zijn pas geldig nadat een daartoe bevoegde medewerker van Oud Holland deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

     Artikel 3 - opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Oud Holland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

                    a.         Contractant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 b.         na het sluiten van de overeenkomst Oud Holland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Contractant de verplichtingen niet zal nakomen:

 c.         Contractant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft.

                   2.   Oud Holland is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien:

 a.         Contractant de verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder de verplichting tot het stellen van zekerheid, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en nadat hij met betrekking tot deze tekortkoming(en) in verzuim zal zijn;

 b.         indien door een aan Contractant toe te rekenen vertraging niet langer van Oud Holland kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal dienen na te komen;

 c.         in geval van overlijden, (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surseance van betaling van Contractant of in het geval hij zijn bedrijfsactiviteiten staakt. 

 1. 3.         In geval van ontbinding van de overeenkomst door Oud Holland zal zij nimmer gehouden zijn tot betaling aan Contractant van enige schadevergoeding, terwijl Contractant gehouden zal zijn tot vergoeding van alle door Oud Holland geleden en te lijden schade en kosten.

4 .        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Oud Holland op Contractant onmiddellijk opeisbaar.

 1. 5.         Indien Contractant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert (en hij daartoe gerechtigd is) of de overeenkomst tussentijds opzegt, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan‐ en afleveringskosten, waaronder afgesloten (zeevervoer) verzekeringen, de reeds verrichte werkzaamheden en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig bij Contractant in rekening worden gebracht. Contractant zal deze kosten binnen de geldende betalingstermijn van acht (8) dagen aan Oud Holland dienen te voldoen.
 2. In alle gevallen waarin Contractant constateert of redelijkerwijs moet verwachten dat hij zijn verplichtingen jegens Oud Holland niet zal kunnen nakomen, is hij verplicht Oud Holland daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

      

     Artikel 4 - betaling en incassokosten

 1. 1.         Met betrekking tot bestellingen die een door Oud Holland te bepalen totaalbedrag te boven gaan en in het geval wordt overeengekomen dat Oud Holland de inrichting bij de klant verzorgt, zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de volgende betalingsregeling gelden: 30% van het totaalbedrag bij de totstandkoming van de overeenkomst, 35% van het totaalbedrag direct na de eerste levering en 35% van het totaalbedrag nadat alle zaken geleverd zijn c.q. de inrichting is verzorgd. Oud Holland is evenwel te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van 100% van het overeengekomen totaalbedrag bij Contractant in rekening te brengen. 
 2. 2.         Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Oud Holland aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk door Oud Holland anders is aangegeven.
 3. 3.         Oud Holland is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. 4.         Indien Contractant in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuurbedrag, dan is Contractant na verloop van de betalingstermijn van veertien (14) dagen van rechtswege, aldus zonder in gebreke behoeven te worden gesteld, in verzuim. Contractant is vanaf het moment van verzuim de wettelijke rente verschuldigd, dit met een minimum van 0,05% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand zal gelden. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het de datum van het verzuim. Contractant zal in verzuim zijn tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.

5.         Contractant zal in verband met de door hem verschuldigde factuurbedragen niet gerechtigd zijn tot opschorting of verrekening en hij zal geen recht hebben op korting, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Bezwaren tegen de hoogte van een factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. 6.         Betalingen zullen eerst worden afgeboekt op openstaande rente en kosten en vervolgens op het langst openstaande factuurbedrag. Oud Holland mag, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod van Contractant tot betaling weigeren, indien Contractant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Oud Holland mag volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.         Oud Holland heeft recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten zodra hij Contractant in de gelegenheid heeft gesteld het/de betreffende factuurbedrag(en) alsnog binnen veertien (14) dagen te voldoen en Contractant binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend op basis van de BIK-regeling of de op dat moment door de Nederlandse rechtbanken gehanteerde regeling ter zake buitengerechtelijke kosten.

 1. 8.         In afwijking van het bepaalde in lid 7 van dit artikel is Oud Holland gerechtigd vergoeding van de Contractant te vorderen van de volledige daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke- en proceskosten die verband houden met de incasso, waaronder te verstaan eventuele advocaatkosten. Contractant is over deze kosten de wettelijke rente verschuldigd. 

 

Artikel 5 - garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. 1.         De door Oud Holland te leveren zaken voldoen aan alle vereisten en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs voor normaal gebruik in Nederland gesteld kunnen worden.
 2. 2.         De door Oud Holland ten aanzien van de geleverde zaken verstrekte garantie zal blijken uit een garantieformulier dat als bijlage bij de koopovereenkomst zal zijn gevoegd.
 3. 3.         Ten aanzien van de door Oud Holland geleverde producten gelden de garantietermijnen die op de offerte, de opdrachtbevestiging en/of factuur worden vermeld. Indien de garantietermijn niet op de offerte, opdrachtbevestiging en/of de factuur vermeld staat, dan zal de door de producent aan Oud Holland verstrekte garantietermijn tussen Oud Holland en Contractant gelden.
 4. 4.         Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde zaak of door gebruik na de houdbaarheidsdatum, door onjuiste opslag of door onderhoud daaraan door Contractanten/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Oud Holland, Contractant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan ten onrechte andere zaken werden bevestigd of indien deze zaak werd ver‐ of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. Contractant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of als gevolg van omstandigheden waar Oud Holland geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc. of indien deze niet zijn geïnstalleerd, onderhouden of hersteld door een erkende installateur.
 5. 5.         Contractant is gehouden de geleverde zaken onmiddellijk, op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Contractant te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde zaken en/of het uitgevoerde werkzaamheden overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die door partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien (14) dagen na (op)levering schriftelijk aan Oud Holland te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Oud Holland te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat elke Oud Holland in staat is adequaat te reageren. Contractant dient Oud Holland in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
 6. 6.         Indien van een gebrek later dan na verloop van veertien (14) dagen melding wordt gemaakt, dan komt Contractant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien Contractant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Contractant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken of het geleverde werk.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Oud Holland de gebrekkige staat binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan of, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Afnemer, ter keuze van Oud Holland, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan of vervangende vergoeding daarvoor aan Contractant te voldoen. In geval van vervanging is Contractant gehouden om de vervangen zaak aan Oud Holland te retourneren en de eigendom daarover aan Oud Holland te verschaffen, tenzij Oud Holland anders aangeeft.
 9. 9.         Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan is Oud Holland gerechtigd eventuele onderzoekskosten en kosten van rechtsbijstand voor rekening van Contractant te brengen.
 10. 10.       Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie‐, verzend‐ en voorrijdkosten, bij Contractant in rekening gebracht worden. Contractant is gehouden het betreffende factuurbedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen.
 11. 11.       Alle vorderingen en verweren die Contractant jegens Oud Holland, haar werknemers en de door Oud Holland bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden vervallen na verloop van één (1) jaar nadat deze zijn ontstaan.

      

Artikel 6 - aansprakelijkheid

 1. 1.         Indien Oud Holland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 
 2. 2.         Alle schades dienen binnen vijf (5) dagen schriftelijk bij Oud Holland gemeld te worden, waarbij deze schade duidelijk dienen te worden omschreven en begeleid dienen te gaan van beeldmateriaal.
 3. 3.         Oud Holland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Oud Holland is uitgegaan van door of namens Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. 4.         De totale aansprakelijkheid van Oud Holland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (waaronder begrepen een tekortkoming in de nakoming van een eventueel met de Contractant overeengekomen garantieverplichting), wegens ontbinding van de overeenkomst, uit hoofde van een onrechtmatige daad of op welke rechtsgrond dan ook, is - naar eigen keuze van Oud Holland - beperkt tot het herstellen of vervangen van de zaken dan wel tot maximaal een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. 5.         De aansprakelijkheid van Oud Holland is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekeraar in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert.
 6. 6.         Oud Holland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan:7.         Aansprakelijkheid van Oud Holland voor alle vormen van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verminking of verlies van zaken, schade verband houdende met het gebruik van door Contractant aan Oud Holland voorgeschreven zaken, materialen  van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Contractant aan Oud Holland voorgeschreven leverancier(s) en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 4 en volgende van dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
  1. redelijke kosten die Contractant zou moeten maken om de prestatie van Oud Holland aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Contractant wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; 
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 7. 8.       De aansprakelijkheid van Oud Holland voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan een bedrag ad EUR 10.000,-- (tienduizend euro).
 8. 9.         Oud Holland is niet aansprakelijk voor schade die Contractant lijdt als gevolg van de weder/doorverkoop van producten waarvan Oud Holland deze verkoop niet heeft toegestaan.
 9. 10.       De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oud Holland of zijn leidinggevende ondergeschikten.

          

Artikel 7 - vrijwaring

 1. 1.         Contractant vrijwaart Oud Holland voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Oud Holland toe te reken is. 
 2. Indien Oud Holland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Contractant gehouden Oud Holland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in verband met het bepaalde in lid 1 van dit artikel verwacht mag worden. Mocht de Contractant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Oud Holland zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan zijde van Oud Holland en derden die daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Contractant. Dit betreffen onder meer, maar niet uitsluitend, de advocaatkosten van Oud Holland.

          

     Artikel 8 - overmacht

 1. 1.         Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Oud Holland, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, gelden als overmacht.
 2. 2.       Onder overmacht wordt onder andere verstaan gebrek aan zaken, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, wanprestatie van derden die door Oud Holland ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Werkstakingen in het bedrijf van Oud Holland of van derden worden daaronder begrepen. Oud Holland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Oud Holland zijn verbintenis had moeten nakomen. Overmacht van de zijde van een leverancier van Oud Holland valt ook onder deze Oud Holland.
 3. 3.         Oud Holland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. 4.         Voor zoveel Oud Holland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Oud Holland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 - geheimhouding en Privacy

 1. 1.         Oud Holland en Contractant zijn over en weer geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard. Vertrouwelijk is die informatie welke expliciet als zodanig is bestempeld, alsmede informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden verondersteld. 
 2. 2.         Oud Holland voldoet aan de verplichting die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Contractant zal zorgdragen voor alle benodigde technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. 3.         Contractant en Oud Holland staan ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Contractant zal Oud Holland alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 4. 4.         Contractant vrijwaart Oud Holland voor alle aanspraken van derden die jegens Oud Holland mochten worden ingesteld wegens een niet aan Oud Holland toe te rekenen schending van bij of krachtens de actuele wet‐ en regelgeving waaronder begrepen maar niet uitsluitend de geldende privacywetgeving.
 5. 5.         Contractant vrijwaart Oud Holland voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Oud Holland mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 10 - intellectuele eigendom

 1. 1.         Oud Holland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet‐ en regelgeving. Oud Holland heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Contractant ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. 2.         Wanneer op aan Contractant geleverde goederen intellectuele en/of industriële eigendomsrechten rusten, blijven deze berusten bij Oud Holland. Uitsluitend Oud Holland heeft het recht tot verveelvoudiging, verwezenlijking, of verveelvoudiging van de te leveren en geleverde goederen, gegevens en informatie. Contractant verkrijgt uitsluitende een gebruiksrecht met betrekking tot de geleverde goederen en de verstrekte gegevens en informatie.
 3. 3.         Contractant wordt, nadat hij heeft voldaan aan alle financiële verplichtingen jegens Oud Holland, eigenaar van de door Oud Holland afgegeven documenten, daaronder begrepen ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken. Deze mogen door Contractant, met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit wetgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom, worden gebruikt.
 4. 4.         Slechts met toestemming van Oud Holland is het Contractant toegestaan om de volgens het ontwerp van Oud Holland gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen. Voornoemde toestemming dient schriftelijk te worden verzocht en door Oud Holland te worden afgegeven en doet niet af aan hetgeen in dit artikel is bepaald. Oud Holland kan aan het verlenen van de toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Dit artikellid is mede van toepassing op zaken die worden vervaardigd volgens het ontwerp van Oud Holland.
 5. 5.         Onverminderd in het voorgaande lid bepaalde heeft Contractant het recht de installatie conform het ontwerp van Oud Holland, zonder tussenkomst en goedkeuring van Oud Holland, tot stand te brengen of te doen brengen indien de overeenkomst is ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming van Oud Holland in de nakoming van de overeenkomst. Het gebruik van het ontwerp van Oud Holland door Contractant komt in dat geval geheel voor rekening en risico van Contractant. Oud Holland is in dat geval nimmer aansprakelijk voor gebreken in het ontwerp of de tot stand gebrachte installatie.
 6. 6.         Programmatuur die door Oud Holland is ontwikkeld en aan de Contractant is geleverd mag door de Contractant uitsluitend in het eigen bedrijf of in de eigen organisatie worden gebruikt en slechts ten behoeve van de technische installatie, waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen mag het gebruiksrecht aangewend worden met betrekking tot meerdere installaties. Het gebruiksrecht van deze programmatuur is niet exclusief en niet overdraagbaar door Contractant. Programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd mogen door Contractant op geen enkele wijze ter beschikking van derden worden gesteld of door derde worden gebruikt. Het is Contractant uitdrukkelijk verboden om deze programmatuur te verveelvoudigen of hiervan kopieën te maken, anders dan voor eigen gebruik. Slechts voor zover het gaat om het herstellen van eventuele fouten in de programmatuur, is het Contractant toegestaan deze te wijzigen. Wanneer Oud Holland een octrooi aanvraagt en dit wordt verkregen, verleent Oud Holland aan Contractant een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op deze vinding. Wanneer Contractant dit gebruiksrecht wenst toe te passen, behoeft zij de toestemming van Oud Holland. Deze toestemming wordt slechts geweigerd wanneer Oud Holland tegenstrijdige belangen met haar eigen bedrijf kan aantonen.

 

Artikel 11 - leveringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1.                         1.         De termijn die voor de levering van bepaalde zaken wordt overeengekomen is nimmer een fatale termijn. Oud Holland zal vanwege de enkele overschrijding niet in verzuim zijn. Contractant dient Oud Holland eerst schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te stellen om de overeenkomst alsnog uit te voeren c.q. de zaken alsnog te leveren.

                        2.         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijziging of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig in overleg treden om tot aanpassing van de overeenkomst te komen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in gezamenlijk overleg of op voorspraak van de bevoegde instanties etc. wordt gewijzigd, als gevolg waarvan de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook gevolgen hebben voor andere voorwaarden van de overeenkomst. Daardoor kan het oorspronkelijke overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd, waartoe Oud Holland in dat geval gerechtigd zal zijn. Oud Holland zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave aan de Contractant doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd, waartoe Oud Holland eveneens gerechtigd zal zijn.  

                        3.         Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Oud Holland gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door een bevoegd persoon van Oud Holland en Contractant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering van de gewijzigde overeenkomst opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Oud Holland op en is voor de Contractant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Oud Holland een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht onhaalbare of onverantwoorde gevolgen zou kunnen hebben voor de in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

                        4.         Indien Contractant in gebreke mocht komen met deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Oud Holland gehouden is, dan is Contractant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen alle kosten) die de Oud Holland als gevolg daarvan direct of indirect leidt of zal leiden.

                        5.         Indien Oud Holland met Contractant een vaste prijs overeenkomt, dan is Oud Holland niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Contractant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

                        6.         Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% van de oorspronkelijke prijs exclusief btw en deze plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is Contractant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Oud Holland alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren. De ontbinding dient schriftelijk en binnen twee weken nadat de prijsstijging aan Oud Holland is medegedeeld ingeroepen te worden.

 

Artikel 12 – levering en uitvoering werkzaamheden

 1. Levering geschiedt op locatie van Contractant of op een door hem aangewezen locatie. Contractant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Contractant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Oud Holland gerechtigd de te leveren zaken op te slaan voor rekening en risico van Contractant. Contractant is tevens aansprakelijk voor alle schade, direct en indirect, voortkomend uit zijn weigering of nalatigheid de zaken af te nemen of benodigde informatie te verstrekken.
 2. Oud Holland heeft het recht (een deel van de) werkzaamheden in onder-aanneming te laten verrichten door derden. Oud Holland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Oud Holland gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Oud Holland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland;
 4. Oud Holland stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
 5. Contractant zal zorg dragen voor het aanvragen en verkrijgen van de voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen en dergelijke, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. Oud Holland aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat deze vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, voor aanvang van het werk zijn verleend;
 6. Indien Contractant de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is Contractant verantwoordelijk en aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer en/of niet tijdige uitvoering daarvan;
 7. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Oud Holland aan Contractant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Oud Holland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Oud Holland zijn verstrekt, heeft Oud Holland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;
 8. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Contractant verantwoordelijk is, zoals, maar niet beperkt tot, vertraagde afgifte van de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen en dergelijke, dienen de daaruit voor Oud Holland voortvloeiende schade en kosten door Contractant te worden vergoed;
 9. Indien door Oud Holland of door Oud Holland ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Contractant of een door Contractant aangewezen locatie, draagt Contractant kosteloos op verzoek van Oud Holland zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 10. De ten behoeve van de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 13 - eigendomsvoorbehoud

 1. 1.         Alle door Oud Holland in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Oud Holland totdat Contractant alle betalingsverplichtingen uit de met Oud Holland gesloten overeenkomst(en) deugdelijk zal zijn nagekomen.
 2. 2.         Door Oud Holland geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Contractant is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, in gebruik geven of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. 3.         Contractant dient ten aanzien van de geleverde zaken steeds zodanig te handelen dat Oud Holland zijn eigendomsrechten in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel zal kunnen uitoefenen.
 4. 4.         Indien door derden beslag gelegd wordt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Contractant verplicht om de Oud Holland daarvan onmiddellijk en schriftelijk (of per mail) op de hoogte te stellen. Dit geldt ook voor de situatie dat het faillissement van Contractant(al dan niet op eigen verzoek) wordt aangevraagd.
 5. 5.         Contractant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Oud Holland te bewaren en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings‐ en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op het eerste verzoek aan Oud Holland ter inzage te geven. In geval de verzekeraar in verband met deze zaken enige uitkering aan Contractant doet, dan is de Oud Holland gerechtigd tot deze penningen totdat Contractant volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Oud Holland in verband met deze zaken heeft voldaan.
 6. 6.         Voor het geval Oud Holland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Contractant bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Oud Holland en aan door Oud Holland aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Oud Holland zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 14 - risico‐overgang en vervoer

 1. 1.         Indien Franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van Oud Holland. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de Afnemer. In alle gevallen heeft te gelden dat de kosten van het vervoer voor rekening komen van Afnemer, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. 2.         Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Contractant over op het moment waarop zaken in de macht van Contractant worden gebracht.
 3. 3.         Oud Holland is vrij om de wijze van vervoer te kiezen. Oud Holland zal bij de keuze van het vervoer de belangen van Contractant in acht te nemen en voldoen aan de wettelijke verplichtingen en zorgen voor de verzekeringen die bij de gekozen wijze van vervoer noodzakelijk zijn.
 4. Oud Holland is gerechtigd om de wijze van vervoer te wijzigen als daarvoor redelijke gronden bestaan. Eventuele meerkosten komen voor rekening van Afnemer.
 5. 5.         Indien bij transport voor rekening en risico van Oud Holland beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief/afleverbon of op een soortgelijk document worden genoteerd, is Oud Holland niet aansprakelijk voor deze (directe en indirecte) schade.
 6. 6.         De zaken worden geacht door Oud Holland te zijn geleverd, door Contractant te zijn aanvaard en in zijn macht te zijn gebracht:

                   -           in geval van levering af magazijn: zodra de zaken in of op vervoermiddelen zijn geladen.

                   -           in geval van Franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.

      

             Artikel 15 - toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Oud Holland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locaties Zutphen of Apeldoorn, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Oud Holland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

      

Artikel 16 - vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. 1.         Deze voorwaarden zijn op 18 januari 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08014905
 2. 2.         Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst met Oud Holland.

               

Neem een virtuele tour door onze showroom

Routebeschrijving naar onze showroom in Elburg